dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 1/ 2560 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 35 (3/2559)

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 1/ 2560 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 35 (3/2559) วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560

 

ตรวจสอบผลการทดสอบ ครั้งที่ 35 (3/2559) คลิกที่นี่

..................................................

เปิดให้ดูสมุดคำตอบของผู้ที่เข้าทดสอบ ครั้งที่ 35 (3/2559)
ในวันที่ 10 - 17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  (เว้นวันหยุด)
เวลา 09.30 น.  ถึง 17.30 น.
(ปิดพักเที่ยง และดูท่านละไม่เกิน 20 นาที)
ยื่นคำขอดูสมุดคำตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม พ.ศ.  2560

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี