dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
นายกสภาฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี


ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าเยี่ยมพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ ท่านอดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่

อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

·   ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

·   ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี

·   ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์

·   ศาสตราจารย์ธวัช ภูษิตโภยไคย

·   คุณนนทพล นิ่มสมบุญ

อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี

·   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช

·   คุณพิชัย ชุณหวชิร


 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี