dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
TFRS กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน)
        
     ปัจจุบันคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี  อยู่ระหว่างการจัดทำร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (Financial instrument) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงปี 2558 (IFRS Bound Volume 2015) โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

TAS   หมายถึง มาตรฐานการบัญชี                       TFRS   หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

TSIC  หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี         TFRIC  หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน


ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการพิจารณาหลักการโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติได้

ความคืบหน้า

1    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

2    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
3    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
4    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)
5    หมายถึง  อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
6    หมายถึง  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
 

 

    ชื่อย่อ                ชื่อมาตรฐาน/การตีความ วันที่เผยแพร่ ความคืบหน้า มีผลบังคับใช้ ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ร่าง
TFRS 9
เครื่องมือทางการเงิน 19 ธ.ค. 59 1 1 ม.ค. 62
ร่าง
TFRS 7 
การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 20 ธ.ค. 59 1 1 ม.ค. 62

ร่าง
TAS 32

การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

9 ธ.ค. 59 1 1 ม.ค. 62

ร่าง
TFRIC 16

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

26 ม.ค. 60 1 1 ม.ค. 62

ร่าง
TFRIC 19

การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

26 ม.ค. 60 1 1 ม.ค. 62

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี
ชื่อย่อ ชื่อมาตรฐาน/การตีความ มีผลบังคับใช้ ประกาศราชกิจจานุเบกษา

 

Insurance .FVTPL

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยในการกำหนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

1 ม.ค. 60

 

28 พ.ย. 2559

 

Derecognition

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

1 ม.ค. 60

10 พ.ค. 2559

 

มาตรฐานการบัญชีไทย (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน)
         คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้จัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของไทย ซึ่งไม่ได้แปลและเรียบเรียงขึ้นจาก IFRS ในปี 2559 ได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยจำนวน 3 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
 ชื่อย่อ  ชื่อมาตรฐาน/การตีความ มีผลบังคับใช้  ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
TAS 101 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 1 ม.ค. 2532 30 ต.ค. 2549
TAS 103 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถายันการเงินที่คล้ายคลึงกัน 1 ม.ค. 2550 30 ต.ค. 2549
TAS 104 
(ปรับปรุง 2559)
การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 1 ม.ค. 2560 28 พ.ย. 2559
TAS 105
(ปรับปรุง 2559)
การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 1 ม.ค. 2560 28 พ.ย. 2559
TAS 106 การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 1 ม.ค. 2543 28 พ.ย. 2543
TAS 107
(ปรับปรุง 2559)
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 1 ม.ค. 2560 28 พ.ย. 2559
ตีความ-9 การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่องที่ 9 สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้ 31 ธ.ค. 2546 5 พ.ย. 2546
 

 

บทความ/ข่าวสารเกี่ยวกับ TFRS กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
วัน/เดือน/ปี เรื่อง ดาวน์โหลด
16/06/2559 บทความ Forward Contract กับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
29/05/2560 สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน  (TFRS 9,TFRS 7 และ TAS 32)
14/03/2560  การสัมมนาพิจารณ์ Focus group เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) สำหรับธุรกิจการเงิน
28/03/2560 การสัมมนาพิจารณ์ Focus group เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) สำหรับธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน
06/03/2560 บทความ “Preparation of Financial Instruments” สัมมนาพิจารณ์ (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ขั้นตอนสำคัญ (Due Process) ที่คุณไม่ควรมองข้าม!
08/03/2559 รายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า...มีที่มีทางเสียที
30/10/2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยเครื่องมอป้องกันความเสี่ยง

 

 

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
EIR อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
คำชี้แจง ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณดอกเบี้ยตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปี

ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีค่าธรรมเนียม  ธนาคาร

ตัวอย่างที่ 3 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีการทยอยจ่ายคืน  เงินต้น

ตัวอย่างที่ 4 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและไม่เท่ากันในแต่ละปี