dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี จับมือ 3 หน่วยงานใหญ่ จัดสัมมนา AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน article


          วันนี้ (พุธ ที่ 25 มกราคม 2560) สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับหน่วยงานอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันนตรา สยามกรุงเทพฯ ถนนราชดำริ

          สืบเนื่องจากความคาดหวังในการใช้ Corporate Governance (CG) เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้เห็นความสำคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางของ CG ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ร่วมกับ 3  หน่วยงานข้างต้น ในการจัดงานสัมมนานี้ขึ้น เพื่อนำเสนอประเด็นยุคใหม่ตามร่าง CG Code เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและเตรียมตัวต่อการปฏิบัติ หน้าที่และปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกลยุทธ์ขององค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณ และการจัดทำรายงานทางการเงิน

          การสัมมนาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจะเป็นการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจากคุณประสัณห์ เชื่อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณยุทธ วรฉัตรธาร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน CG และ CSR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ที่ปรึกษา โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในช่วงที่สองจะเป็นการเสวนา ในหัวข้อ “เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน” ประกอบไปด้วย คุณวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณยุทธ วรฉัตรธาร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน CG และ CSR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดำเนินการเสวนาโดย  คุณวารุณีปรีดานนท์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หุ้นส่วน ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี