dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2559

 

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2559  พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ส่งกลับแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นมายังสภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี