dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก The Japanese Association of Certified Public Accountants (JICPA)

        สภาวิชาชีพบัญชี โดยคุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์ กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีและคุณมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนของ The Japanese Association of Certified Public Accountants (JICPA) ที่มาเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อส่งเสริม Business Network ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย และหารือการให้บริการทางด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการลงทุนของภาคเอกชนทั้งสองฝ่าย
        ในการนี้ คุณสมพงษ์ ตันเจริญผล รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานต้อนรับคณะดังกล่าว

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี