dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาฯ จัดสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตรให้กับสถาบันการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่

 

        เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2560 สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ได้จัดสัมมนา ณ ห้องกองทอง ชั้น 2 โรงแรมอะริสตั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการรับรองหลักสูตร และสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุง (IES 2015) ว่ามีความแตกต่างจากฉบับเดิมอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยยกเลิกการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระ (Content – Based) เป็นการออกแบบการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes – Based) ด้านความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี มาเป็นวิทยากร อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี มาให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ให้กับผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีในการพัฒนาหลักสูตรสถาบันการศึกษาและคณาจารย์ที่มาร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้นกว่า 90 คน

  
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี