dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีร่วมให้การสนับสนุนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาหลักสูตร “พัฒนานักบัญชีอาเซียนสู่ตลาดการค้าชายแดน”

         สภาวิชาชีพบัญชีร่วมให้การสนับสนุนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาหลักสูตร พัฒนานักบัญชีอาเซียนสู่ตลาดการค้าชายแดน” ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพสู่ CLMV  เมื่อวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซนเตอร์อุดรธานี จ.อุดรธานี การจัดสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสำนักงานบัญชีคุณภาพ สำนักงานบัญชี ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)ในรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดังกล่าวให้ก้าวทันมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานทางการเงินและภาษีอากรของประเทศไทยและ สปป.ลาว ด้วย

          โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้รับเกียรติจาก คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ผศ. ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ นักบัญชีอาเซียนในยุคดิจิทัล” โดยมีคุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี