dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณ เรื่อง ประกาศกำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง

 

ประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้ประกาศกำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ

เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง

  • นายกสภาวิชาชีพบัญชี
  • กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และ
  • ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี 

 

ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ดูประกาศ Click

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี