dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2560

คณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการจรรยาบรรณมีความยินดี
ขอเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  

1. เป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชี (ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ. 2556)

2. ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี ตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2557

3. ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

4. ไม่ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547           

5. เป็นผู้ซึ่งมีจริยธรรม ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

 

เข้ารับการสรรหา เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2560
แต่งตั้งเป็น กรรมการจรรยาบรรณ

ผู้สนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
ได้โดย คลิกที่นี่ หรือ สำหรับท่านที่มีโปรแกรม Foxit Reader สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้
ได้โดย 
คลิกที่นี่ พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบคำขอเสนอชื่อ และแนบเอกสารของผู้รับการเสนอชื่อ

        ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ ไปยังคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม สภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันที่ 10-27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02 685 2516 และ 02 685 2587

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี