dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ข้อสอบโครงการ Dip TFR ครั้งที่ 7 (2/2559)

 

       ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) ครั้งที่ 7 (2/2559) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจนักบัญชีไทยเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(PAEs)ให้การรับรองและยกระดับนักบัญชีไทยให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและต่างประเทศ

       การทดสอบครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 26 ท่าน ผ่านการทดสอบจำนวน 3 ท่าน คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี จึงเห็นควรให้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าทดสอบในครั้งต่อไป รวมทั้งผู้ที่สนใจโดยทั่วไป  

            ในปี 2560 นี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดอบรมและทดสอบโครงการ Dip-TFR  ครั้งที่ 8 (1/2560)  โดยมีกำหนดการ ดังนี้

            ­ จัดอบรม    :    วันศุกร์ที่ 19 และวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น.

                                     ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)

            ­ จัดทดสอบ  :    วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 – 13.30 น.

                                     ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครอบรมหรือทดสอบออนไลน์ได้ที่
www.fap.or.th 
โทร. 02 685 2578 ส่วนสนับสนุนวิชาการ (คุณปัญญรส)
Facebook : www.facebook.com/FAP.FAMILY


ตัวอย่างข้อสอบครั้งที่ 7 (2/2559)


ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบDip TFR ครั้งที่ 1/2560

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี