dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

 

      เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 รวมถึงการเปิดเสรีอื่นๆ ทำให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัว ภาคธุรกิจต่างมีความต้องการนักบัญชีที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพิ่มสูงขึ้น ทางสภาวิชาชีพบัญชี มุ่งหวังให้นักบัญชีไทย มีการพัฒนาและได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงจัดการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน “นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน” ที่เป็นที่ยอมรับในอาเซียน

      การทดสอบนี้จัดขึ้นสำหรับนักบัญชีทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อรับรองความรู้ ความสามารถและนำไปประกอบคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)


1.คุณสมบัติ

เป็นสมาชิกสามัญหรือวิสามัญตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. ๒๕๕๙

2.การทดสอบ (Click)
  1.วิชาการรายงานทางการเงิน 
  2.วิชาการกำกับดูแล ความเสี่ยงและจรรยาบรรณ  
  3.วิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
  4.วิชาการบัญชีบริหารและการบริหารการเงิน 

3.รายละเอียดการทดสอบ
  1.ข้อสอบประกอบด้วย ปรนัย 40 ข้อ 60 คะแนน และอัตนัย 2 ข้อ 40 คะแนน
  2.เกณฑ์การผ่านการทดสอบที่ 60 คะแนน

4.การทดสอบให้มีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง *การประกาศรับสมัครทดสอบฯ จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

5.ค่าสมัครวิชาละ 1,500 บาท

6.เอกสารสำหรับการสมัครครั้งแรก

6.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว
6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
6.4 สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 

หมายเหตุ : ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

7.คำขอสมัครทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
(EXAM APPLICATION FORM FOR THE APPLICANT FOR REGISTRATION AS ASEAN CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

8.ประกาศเกี่ยวกับการทดสอบ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 
Add