dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 36(1/2560)

 

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ครั้งที่  36(1/2560)

 


วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 : วันเสาร์ที่  25  มีนาคม พ.ศ. 2560 Click
วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 : วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560  Click

หมายเหตุ   เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการทดสอบ  ในการทดสอบครั้งนี้จะใช้อาคารเรียนใหม่ เป็นห้องทดสอบ จึงขอให้ผู้เข้าทดสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าห้องสอบเพื่อเป็น การเตรียมตัวและโปรดศึกษาแผนผังอาคารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  (Click)

เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.

(ผู้เข้าทดสอบเข้าห้องสอบล่าช้าได้ไม่เกินเวลา 13.10 น.)

ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ

**      ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ เลขประจำตัวสอบ และวิชาที่สมัครทดสอบจากเว็บไซต์สภาฯ ก่อนวันทดสอบ

             เงื่อนไขตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  เรื่อง  กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

“สภาวิชาชีพบัญชีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทางเว็บไซต์ http://www.fap.or.th  โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้  หากผู้สมัครสอบรายใดพบว่ารายวิชาที่เข้ารับการทดสอบไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยเวลาที่กำหนดสภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้”

**      ในวันทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และ บัตรประจำตัวประชาชน

             (หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายเพื่อใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน)  

          แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ   มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี