dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
เอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ ร่าง TFRS 9 (กลุ่มธุรกิจการเงิน) 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.


การสัมมนาพิจารณ์ Focus group สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงิน

ร่าง TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (ประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง) 

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560  เวลา  13.00 น. ณ ห้องภัทรรวมใจ ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

        

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
  • เอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ร่าง TFRS 9 Click
  • ร่าง TFRS 9   click

 

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี