dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ขอบเขตงานผู้จัดการศูนย์อบรม

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์อบรม

ลำดับ รายละเอียดงาน
1  รับมอบนโยบายจากคณะกรรมการสภาฯ และผู้อำนวยการบริหารนำมาวางแผน ประสานงาน ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจนเกิดผลในด้านการอบรมสัมมนา 

2  ดูแลการดำเนินการ การจัดอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆของสภาวิชาชีพบัญชี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานของคณะกรรมการคณะต่างๆของสภาฯ โดย    ปฏิบัติงานและรายงานโดยตรงกับผู้อำนวยการบริหาร

3

 ประสานงานกับคณะกรรมการชุดต่างๆ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน นักวิชาการ สาขาภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสภาวิชาชีพฯ  เพื่อจัดให้มีการอบรมสัมมนาตลอดจนการจัดประชุมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

4  กำกับดูแล และเข้าร่วมในการจัดอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการอบรมสัมนาได้มาตรฐานของสภา เป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าอบรม  และดำเนินไปอย่างที่คาดหวัง พร้อมหาข้อแนะนำเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

5  เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ คณะทำงานชุดต่างๆตามความเหมาะสม หรือได้รับมอบหมาย เพื่อร่วมในการจัดการอบรมสัมมนาหรือการประชุมให้ลุล่วง 

6  วางแผนช่องทางการขาย การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นการเจาะกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีผู้เข้าอบรมในกลุ่มตามวัตถุประสงค์

7  ประสานงานร่วมกับนักวิชาการของสภาฯ และ หน่วยงานของสภา เพื่อจัดทำรายงานการจัดสัมมนาและความก้าวหน้าของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ
8  พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่วน/ฝ่ายอบรมอย่างสม่ำเสมอยั่งยืน
9 หาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดการอบรมสัมมนาร่วมกัน ตามทิศทางนโยบายของคณะกรรมการสภา สร้างภาพลักษณ์องค์กรในเรื่องความร่วมมือ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
10 หารายได้เพิ่มเติมจากการจัด In-house Training ให้กับหน่วยงาน บริษัทห้างร้านต่างๆ
11 ผลักดันร่วมกับคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบ ในการจัดให้มี E-learning หรือรูปแบบช่องทางอื่นในการอบรมพัฒนาวิชาชีพ
12 ดำเนินการ หรือสนับสนุนอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
Add