dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาฯ จัดงานอบรม Orientation Course “CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING”

เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2560 สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ สำนักงาน กลต. จัดงานอบรม Orientation Course สำหรับ CFO ของบริษัท IPOs และCFO ของบริษัทจดทะเบียน จำนวน 68 คน ภายใต้หัวข้อ “CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING” ณ ห้อง Grand Ballroom III โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok

       ภายในงานได้รับเกียรติกล่าวปฐกถาพิเศษจากคุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ต่อด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ HOW TO AVOID COMMON PITFALLS IN FINANCIAL REPORTING จากคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี

       ร่วมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่หมุนเวียนกันมาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีความซับซ้อนในทางปฏิบัติ และผลกระทบที่มีต่อรายงานทางการเงิน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาและแลกเปลี่ยน ความเห็น มุมมองและประสบการณ์ ร่วมกับผู้เข้าอบรม อาทิ

  • คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี บรรยายในหัวข้อ FUNDAMENTAL CONCEPT OF FINANCIAL REPORTING และ WORKING THROUGH COMPLEX AREAS OF FINANCIAL REPORTING 
  • คุณสินสิริ ทังสมบัติ Partner, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. และคุณพรพุฒิ สุริยะมงคล Senior Manager, PricewaterhouseCoopers (Thailand) Ltd. บรรยายในหัวข้อ FINANCIAL INSTRUMENT และ FAIR VALUE MEASUREMENT
  • คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อ BUSINESS EXPANSION 
  • คุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงาน ก.ล.ต. บรรยายในหัวข้อ KEY ACCOUNTING ISSUES IDENTIFIED BY REGULATOR
  • รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ในหัวข้อ THE GLOBALIZATION OF IFRS : WHERE WE ARE AND WHERE WE WILL BE

สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบพระคุณ CFO ทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรม และหวังว่าการอบรมในครั้งนี้ จะสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของรายงานทางการเงินและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อรายงานทางการเงิน และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ท่านสามารถนำเสนอข้อมูลทางการเงิน ที่ถูกต้องและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน และทำให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของกิจการในสายตาผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี