dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
IFAC สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2016

 

International Federation of Accountants (IFAC) ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลกอยู่เสมอ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ขณะนี้ IFAC ได้สรุปผล 2016 IFAC Global SMP Survey ที่มีสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและเล็ก (SMPs) ของไทยได้ร่วมตอบแบบสอบถามนี้มากเป็นอันดับที่ 16 จากประเทศที่มีการตอบแบบสอบถามทั่วโลก โดยท่านสามารถอ่านผลสรุปได้โดย Click หรือเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของ IFAC ได้โดย Click

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี