dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) สำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัยและกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน

 การสัมมนาพิจารณ์เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติ
ในช่วงการเปลี่ยนแปลง ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) สำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัยและกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน

*****************************

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)

 

 

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click 
  • เอกสารประกอบการสัมมนาส่วนที่ 1 Click
  • เอกสารประกอบการสัมมนาส่วนที่ 2 Click
  • ร่าง TFRS 9   Click

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสัมมนาจะนำส่งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ภายในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี