dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาฯ จัดงาน การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดงานอบรม “การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีมีคุณภาพมากขึ้น การให้ข้อสังเกตและข้อควรระมัดระวังในการจัดทำกระดาษทำการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี การปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ เกี่ยวกับการแจ้งและยืนยันรายชื่อธุรกิจที่ผู้สอบบัญชีจะลงลายมือชื่อ และอัพเดตเรื่องใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ทราบ โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี และเลขานุการและอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงคุณกฤติยา อธิวิทวัส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี