dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาฯ จัดงานเสวนาอันทรงคุณค่าประจำปี Internal Audit in Disruptive Technology

 

สิ้นสุดลงแล้วกับงานเสวนาอันทรงคุณค่าประจำปี Internal Audit in Disruptive Technology เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โดยการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวเปิดงาน โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ คุณบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ ความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และดร.ภูมิ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บรรยายในหัวข้อ แนวทางการบริหารความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ก.ล.ต.

          นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ CAE in Disruptive Technology จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณมานิต พาณิชย์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Chief Audit Executive ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) และคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรม ด้านการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี คุณอนุวัฒน์ จงยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี คุณวิภาวรรณ ประมูลความดี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเสวนาโดย คุณแก้วตา ชาญชัยศรีสกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของงานได้มีการตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้ร่วมงานและผู้เสวนาอีกด้วย งานนี้จัดขึ้น ณ ห้อง Salon B  ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี