dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับกับ Philippine Institute of Certified Public Accountants (PICPA) Chapter Pampanga ประเทศฟิลิปปินส์

 

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม  2560 คุณมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธานคณะอนุกรรมการงานด้านต่างประเทศและดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา ผู้จัดการส่วนต่างประเทศ ให้การต้อนรับ คุณ Ennalyn D. Limin ประธานสาขา Pampanga ของ PICPA ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีแห่งชาติของประเทศฟิลิปปินส์ และผู้ติดตาม เพื่อหารือและวางแผนเกี่ยวกับการพาคณะนักบัญชีจากประเทศฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยมชมสภาวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี