dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี สาขาเชียงใหม่ จัดงานบริการวิชาการประจำปี 2560

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 สภาวิชาชีพบัญชี สาขาเชียงใหม่ จัดงานบริการวิชาการประจำปี 2560  โดยได้รับเกียรติจากคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยคุณมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในงานมีกิจกรรมทางวิชาการซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

  • การจัดแข่งขันประกวดจัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที จากนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน ภายใต้หัวข้อ "จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี" เพื่อชิงเงินทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 16,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชี และประธานสภาวิชาชีพบัญชี สาขาเชียงใหม่  โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • การจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 3-4 เขตภาคเหนือตอนบน ภายใต้หัวข้อ "นักบัญชีในยุคดิจิตอล" ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายโดย คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมด้วยผู้บริหารทรงคุณวุฒิ คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์  ทีปรึกษา บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด และคุณจินตนา จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าริช จำกัด มาร่วมแชร์ประสบการณ์ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพในอนาคต
  • การจัดกิจกรรมออกบู้ธรับสมัครงาน เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะผู้ประกอบการในสายวิชาชีพบัญชี
งานบริการวิชาการประจำปี 2560 ในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน สภาวิชาชีพบัญชีขอให้น้องๆ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี