dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดสัมมนา “การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs"
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี เห็นความสำคัญของการจัดทำงบกระแสเงินสด จึงได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs" เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องฟีนิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี