dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี
       สภาวิชาชีพบัญชีได้มอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยเรื่อง “ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี” จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์และเอกสารที่สำคัญ รวมถึงการสำรวจความพร้อมของนักบัญชีไทย ผลการวิจัยสามารถอ่านได้จากรายงานฉบับเต็ม สำหรับท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย Click


 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์