dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ปรับปรุง 2560
หน้าหลัก   ฉบับปรับปรุง   คู่มืออธิบาย   บทความ/ข่าวสาร
    ปี 2560        
    ปี 2559        
    ปี 2558        
    ปี 2557        
    ปี 2555        
    ปี 2552        

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ขององค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS ® Foundation) ซึ่งมีการสงวนลิขสิทธิ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ได้รับการอนุญาตจากองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศให้ทำซ้ำและจำหน่ายภายในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีการให้สิทธิแก่บุคคลอื่นที่ทำซ้ำ เก็บไว้ในระบบ หรือโอนให้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือสื่ออื่น ๆ ปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภาวิชาชีพบัญชีและองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมีไว้เพื่อนำมาถือปฏิบัติในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น และไม่ได้มีการจัดทำหรืออนุมัติโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (คณะกรรมการ IASB)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยต้องไม่มีการจำหน่ายภายนอกราชอาณาจักรประเทศไทย

Thai Financial Reporting Standards (TFRS) contain copyright material of the IFRS® Foundation (Foundation) in respect of which all rights are reserved.

Reproduced and distributed by the Federation of Accounting Professions with the permission of the Foundation within the Kingdom of Thailand only. No rights granted to third parties to reproduce, store in a retrieval system or transmit in any form or in any means without the prior written permission of the Federation of Accounting Professions and the Foundation.

Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are issued by the Federation of Accounting Professions in respect of their application in the Kingdom of Thailand and have not been prepared or endorsed by the International Accounting Standards Board (Board).

Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are not to be distributed outside of the Kingdom of Thailand.

 


ปรับปรุง
2560

          คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (Bound Volume 2017 Consolidated without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561

          การจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2560          มาตรฐานการรายงานทางการเงินจำนวน 3 ฉบับที่มีการปรับปรุงในสาระสำคัญ คือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุง (Amendments)
TAS 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็นรายการที่เป็นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน
ที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
TAS 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ปรับปรุงการรับรู้และการวัดมูลค่าของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือหนี้สินภาษีเงินได้ปัจจุบันหรือสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ปัจจุบันสำหรับประเด็นเรื่องการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ในกรณีมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง โดยอธิบายให้ชัดเจนว่าการประเมินกำไรทางภาษี
ในงวดอนาคตเพียงพอที่จะนำมาใช้สำหรับการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้หักภาษีหรือไม่ (เช่น ขาดทุนสะสมยกไป 5 ปี) กำไรทางภาษีในงวดอนาคต
ที่ต้องนำมาเปรียบเทียบนั้นจะไม่รวมรายการหักทางภาษี (Tax deductions)
และอธิบายให้ชัดเจนว่าการประเมินกำไรทางภาษีในงวดอนาคตของกิจการนั้น
ให้รวมถึงกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มูลค่าของสินทรัพย์ของกิจการอาจจะสูงกว่า
ที่บันทึกอยู่ในขณะนี้
TFRS 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

อธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียในกิจการอื่นตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่
5 ทั้งนี้มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับส่วนได้เสียในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือในบริษัทร่วมที่ถือไว้เพื่อขายหรือที่จัดประเภทเป็นไปตามการดำเนินงานที่ยกเลิก 


นอกจากนี้ได้จัดทำแนวปฏิบัติทางการบัญชี จำนวน 1 ฉบับ คือ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง โดยกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง ดังนี้
  • การวัดมูลค่ารายการด้านสินทรัพย์ของกิจการ
  • วัดมูลค่ารายการด้านหนี้สินของกิจการ
  • การจัดประเภทรายการทั้งหมดของกิจการ
  • การนำเสนองบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หมายเหตุ   ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการพิจารณาหลักการโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติได้

 


หมายเหตุ   ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการพิจารณาหลักการโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี  ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติได้

(ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย  click)

TAS   หมายถึง มาตรฐานการบัญชี                            TFRS   หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

TSIC  หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี              TFRIC  หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ลำดับ

ชื่อย่อ

ชื่อมาตรฐาน

วันที่เผยแพร่ร่าง

วันที่มี
ผลบังคับใช้

ความคืบหน้า

วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ

1

TAS 1

เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

2

TAS 2

เรื่อง สินค้าคงเหลือ

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

3

TAS 7

เรื่อง งบกระแสเงินสด

27 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

4

TAS 8

เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

5

TAS 10

เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

6

TAS 11

เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

7

TAS 12

เรื่อง ภาษีเงินได้

27 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

8

TAS 16

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

9

TAS 17

เรื่อง สัญญาเช่า

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

10

TAS 18

เรื่อง รายได้

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

11

TAS 19

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

12

TAS 20

เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

13

TAS 21

เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

14

TAS 23

เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

15

TAS 24

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

16

TAS 26

เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

17

TAS 27

เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

18

TAS 28

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

19

TAS 29

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

20

TAS 33

เรื่อง กำไรต่อหุ้น

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

21

TAS 34

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

22

TAS 36

เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

23

TAS 37

เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

24

TAS 38

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

25

TAS 40

เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

26

TAS 41

เรื่อง เกษตรกรรม

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

27

TFRS 2

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

28

TFRS 3

เรื่อง การรวมธุรกิจ

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

29

TFRS 4

เรื่อง สัญญาประกันภัย

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

30

TFRS 5

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

 26 ก.ย. 2560

 

31

TFRS 6

เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

32

TFRS 8

เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

33

TFRS 10

เรื่อง งบการเงินรวม 

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

34

TFRS 11

เรื่อง การร่วมการงาน

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

35

TFRS 12

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

27 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

36

TFRS 13

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

7 เม.ย. 2560

1 ม.ค. 2561

26 ก.ย. 2560

 

 

37 TSIC 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
38 TSIC 15 เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
39 TSIC 25 เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
40 TSIC 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
41 TSIC 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
42 TSIC 31 เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
43 TSIC 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
44 TFRIC 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
45 TFRIC 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
46 TFRIC 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
47 TFRIC 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
48 TFRIC 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
49 TFRIC 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
50 TFRIC 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
51 TFRIC 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2560)

7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
52 TFRIC 15 เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
53 TFRIC 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
54 TFRIC 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
55 TFRIC 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560
56 TFRIC 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 26 ก.ย. 2560

 

 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 

         คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ดังนี้

         TFRS 1 เป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (Bound Volume 2016 Consolidated without early application) โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

         TFRS 1 เรื่อง การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศครั้งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของกิจการที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นครั้งแรก และการรายงานทางการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดเวลาที่เป็นส่วนหนึ่งของรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงินดังกล่าว ประกอบด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพสูง ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถเปรียบเทียบกันได้กับงบการเงินในทุกงวดเวลาที่นำเสนอ กำหนดจุดเริ่มต้นอย่างเหมาะสมสำหรับการบัญชีภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และสามารถเกิดขึ้นโดยมีต้นทุนที่ไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้ใช้งบการเงินได้รับ

         TFRS 15 และ TFRS 16 เป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (Bound Volume 2017 Consolidated without early application) โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563

ลำดับ

ชื่อย่อ

ชื่อมาตรฐาน

วันที่เผยแพร่ร่าง

วันที่มี
ผลบังคับใช้

ความคืบหน้า

วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ

1

TFRS 1

เรื่อง การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศครั้งแรก

-

-

อยู่ระหว่าง
ยกร่าง

 

 

2

TFRS 15

 

เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

 9 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2562


 

 

3

TFRS 16

เรื่อง สัญญาเช่า

5 มิ.ย. 2560

1 ม.ค. 2563

 

 

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

           ณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์อื่นของกิจการที่จะเลิกกิจการ เพื่อให้ถือปฏิบัติกับกิจการที่จะเลิกกิจการกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่จะเลิกกิจการ โดยมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561

ลำดับ

ชื่อย่อ

ชื่อมาตรฐาน

วันที่เผยแพร่ร่าง/รับฟังความคิดเห็น

คาดว่ามีผลบังคับใช้

ความคืบหน้า

วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

 

1

Non Going concern

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์อื่นที่ไม่ใช่เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง

28 เมษายน 2560

1 ม.ค. 2561

 

 

 
Add