dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 นับเป็นโอกาสอันดีที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในและด้านการตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ” ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA Bangkok Chapter) ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศของไทยให้มีศักยภาพสูงทัดเทียมระดับสากล โดยทั้งสองฝ่ายมีแนวทางความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
1. การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมสัมมนาและการจัดเสวนาที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น 
2. การสนับสนุนด้านวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม และด้านอื่นๆ อันจะทำให้การจัดหลักสูตรอบรมของแต่ละฝ่ายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. การนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) แบบไม่เป็นทางการ (NON-Verifiable) สำหรับหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ 
4. การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการอบรมในอัตราสมาชิกแก่สมาชิกของแต่ละฝ่ายสำหรับหลักสูตรอบรมที่จัดร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 
5. การร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร 

การลงนามความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในวันนี้ ก่อให้เกิดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อันจะเป็นการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในของไทย ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

 

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี