dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
เชิญชวนเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพสอบบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปขยายผลเพื่อพัฒนาวิชาชีพสอบบัญชีและถ่ายทอดความรู้จากการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จึงอยากขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเสนอ
โครงร่างวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพสอบบัญชี
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ และดาวน์โหลด ได้โดย 
คลิก 
และมีกำหนดส่งโครงร่างวิจัยภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี