dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ขอบเขตงาน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป

ลำดับ รายละเอียดงาน
 1  ส่วนบัญชีและการเงิน ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การรับและการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การบริหารเงิน การจัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน
2  ส่วนจัดการ ควบคุมดูแลการบริหารจัดการภายในสภาฯ งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารสัญญา การจัดงานอบรมสัมมนา งานประชุม  งานรับรอง งานพิธีการ การปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสภาฯ
3  ส่วนบุคคล ควบคุมดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์โครงสร้าง อัตรากำลัง ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน การสรรหาบุคลากร การอบรมและการประเมินผลงาน
4

 ส่วนกฎหมาย ควบคุมดูแลการดำเนินการร่างและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ  ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือและให้ความเห็นปัญหาข้อกฎหมาย ตรวจสอบนิติกรรม สัญญา และข้อตกลงต่างๆ รวมทั้งประชุมสัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกสภาฯ และฝ่ายต่างๆภายในสภาฯ พัฒนาโปรแกรม ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกและผู้ปฎิบัติงานภายในของสภาฯ

 
ประกาศรับสมัครงาน