dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
รายละเอียดการเลือกตั้ง ประจำปี 2560

 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สภาวิชาชีพบัญชี ขอแนะนำให้สมาชิกสามัญ 
โปรดแสดง “บัตรประจำตัวประชาชน” ในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่

 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในวันเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี ขอแนะนำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่ และหน่วยเลือกตั้ง โดย 

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชนของตนเอง 13 หลัก และกด “ค้นหา”

 


การเลือกตั้ง นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
และประธานคณะกรรมการวิชาชีพแต่ละด้าน ประจำปี 2560 

12
มิถุนายน
2560
12
มิถุนายน
2560
2
มิถุนายน
2560
1
มิถุนายน
2560
19 
พฤษภาคม
2560
18 
พฤษภาคม
2560
25 
เมษายน 2560
19 
เมษายน 2560
17
มีนาคม 2560
24 กุมภาพันธ์ 2560

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี