dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dotแนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำหรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว รุ่นที่ 1/60article

พ.19 ก.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0article

พ. 7 มิ.ย. 60 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบัญชี PAEs/NPAEs/SMEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร รุ่นที่ 2/60article
พ.19 ก.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช.1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 1/60article

ศ.30 มิ.ย.60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

ประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 รุ่นที่ 6article
อ.-พ.18-19 และ 25-26 ก.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ ห้อง Galleria 2-3 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31
 
ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทย รุ่นที่ 1/60article

อ. 27 มิ.ย. และ อ. 4, 11, 18 และ 25 ก.ค. 60 เวลา 18.00-20.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

 
รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/60article

อ.18 ก.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 16 (หลักสูตรเต็ม 11 วันครึ่ง)article

ระหว่าง พฤ.- หรือ ส.-อา. 20,21,28 พ.ค. 4,11,17,18,22 มิ.ย. และ 1,2,16,29 ก.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

การประยุกต์ใช้ต้นทุนมาตรฐานกับบัญชีต้นทุนงานสั่งทำและบัญชีต้นทุนช่วง รุุ่นที่ 1/60article

อา.23 ก.ค. 60  09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1/60article

ส.-อา.1-2 ก.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

1
[Go to top]