dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เผยแพร่ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมภายใต้โครงการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจำปี (Annual improvements project)
    เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) ได้เผยแพร่ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวม 4 ฉบับ ได้แก่ (1) IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards (2) IFRS 3 Business Combination (3) IFRS 13 Fair Value Measurement (4) IAS 40 Investment Property เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจำปี (Annual improvements project) ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระบวนการที่รวดเร็วในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในหลายๆ ประเด็นซึ่งมีขอบเขตที่จำกัด
 
    ข้อเสนอในการปรับปรุงดังกล่าวสะท้อนถึงประเด็นที่มีการหารือในคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) ในช่วงต่างๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการที่เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ.2011 ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นไปตามเงื่อนไขของขั้นตอนในการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจำปีตามที่ระบุไว้ในคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการทางปฏิบัติที่ต้องมีกฎระเบียบรองรับ (Due Process Handbook) ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวช่วยในการตัดสินใจว่าประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำอธิบายเพิ่มเติม(Clarification) หรือการแก้ไขข้อผิดพลาด(Correction) ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ(IFRS) นั้นควรมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการปรับปรุงประจำปีหรือไม่
 
    การปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้กับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดีกิจการได้รับอนุญาตให้นำข้อกำหนดที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวไปถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้จากหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว(Project page) หรือที่หน้า “Comment on proposal” ได้ที่
www.ifrs.org โดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ขอความร่วมมือมายังผู้ที่เกี่ยวข้องโปรดแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
 
    คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจศึกษาถึงประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในอนาคตของข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม Link ด้านล่างนี้
http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/Annual-Improvements-Exposure-Draft-November-2012.aspx
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี