dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
เอกสารประกอบการอบรม "วิชาชีพบัญชี AEC"

 

กำหนดการ
09.00-10.00 น. แนวทางปฏิบัติงานบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ AEC
ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก
10.00-11.00 น. ประชาคมอาเซียนกับวิชาชีพบัญชี  ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก
- ความคืบหน้าการเจรจาการค้า
- ความก้าวหน้าของ MRA วิชาชีพอื่นๆ
- การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชีของประเทศอื่นๆ
11.15-12.15 น. การเคลื่อนย้ายนักบัญชีในอาเซียนผ่าน MRA เส้นทางอาชีพบัญชีใน AEC
 และ
ตอบข้อซักถาม 
ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก
     

(เฉพาะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น!!)
**หากท่านใดไม่เข้าใจเอกสาร ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือท
ำความเข้าใจได้ในวันงานอบรมสัมมนาค่ะ
เอกสารประกอบการอบรม