dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ปรับปรุง 2559 (Update)
หน้าหลัก   ฉบับปรับปรุง   คู่มืออธิบาย   บทความ/ข่าวสาร
    ปี 2560        
    ปี 2559        
    ปี 2558        
    ปี 2557        
    ปี 2555        
    ปี 2552        

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ขององค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS ® Foundation) ซึ่งมีการสงวนลิขสิทธิ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ได้รับการอนุญาตจากองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศให้ทำซ้ำและจำหน่ายภายในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีการให้สิทธิแก่บุคคลอื่นที่ทำซ้ำ เก็บไว้ในระบบ หรือโอนให้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือสื่ออื่น ๆ ปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภาวิชาชีพบัญชีและองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมีไว้เพื่อนำมาถือปฏิบัติในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น และไม่ได้มีการจัดทำหรืออนุมัติโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (คณะกรรมการ IASB)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยต้องไม่มีการจำหน่ายภายนอกราชอาณาจักรประเทศไทย

Thai Financial Reporting Standards (TFRS) contain copyright material of the IFRS® Foundation (Foundation) in respect of which all rights are reserved.

Reproduced and distributed by the Federation of Accounting Professions with the permission of the Foundation within the Kingdom of Thailand only. No rights granted to third parties to reproduce, store in a retrieval system or transmit in any form or in any means without the prior written permission of the Federation of Accounting Professions and the Foundation.

Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are issued by the Federation of Accounting Professions in respect of their application in the Kingdom of Thailand and have not been prepared or endorsed by the International Accounting Standards Board (Board).

Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are not to be distributed outside of the Kingdom of Thailand.

ฉบับที่มีการปรับปรุงในสาระสำคัญในปี 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2559 นี้ มีเพียง 15 ฉบับ และแนวปฏิบัติทางบัญชี 1 ฉบับ
ที่มีการปรับปรุงในสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

มาตรฐาน
   การรายงานทางการเงิน
   

การปรับปรุง (Amendments)

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  TAS 1   (ปรับปรุง 2559) 

การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  TAS 16 (ปรับปรุง 2559)
 

- การชี้แจงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สามารถยอมรับได้
- พืชเพื่อการให้ผลิตผล (Bearer plant) ให้ถือเป็นรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  TAS 19 (ปรับปรุง 2559) 

- การใช้อัตราคิดลด(Discount rate) สำหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงาน

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  TAS 27 (ปรับปรุง 2559) 

- วิธีส่วนได้เสีย(Equity Method) บนงบการเงินเฉพาะกิจการ(Separate Financial Statements)

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  TAS 28 (ปรับปรุง 2559) 
 

- การขายสินทรัพย์หรือนำสินทรัพย์ไปให้แก่กันระหว่างนักลงทุน และบริษัทร่วมหรือ
การร่วมค้า

- กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน : การใช้ข้อยกเว้นงบการเงินรวม

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  TAS 34 (ปรับปรุง 2559) 

- การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ในรายงานทางการเงินระหว่างกาล

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  TAS 38 (ปรับปรุง 2559) 

- การชี้แจงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สามารถยอมรับได้

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  TAS 41 (ปรับปรุง 2559) 

- พืชเพื่อการให้ผลิตผล (Bearer plant) ให้ถือเป็นรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  TFRS 5 (ปรับปรุง 2559) 

- การเปลี่ยนแปลงในวิธีการของสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  TFRS 10 (ปรับปรุง 2559)
 

- การขายสินทรัพย์หรือนำสินทรัพย์ไปให้กันระหว่างนักลงทุนและบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า
- กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน : การใช้ข้อยกเว้นงบการเงินรวม

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  TFRS 11 (ปรับปรุง 2559) 

- การบัญชีสำหรับการเข้าซื้อกิจการของส่วนได้เสียในการดำเนินงานร่วมกัน

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  TFRS 12 (ปรับปรุง 2559) 

- กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน : การใช้ข้อยกเว้นงบการเงินรวม

 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทย (ฉบับเดิม) จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งไม่ได้แปลและเรียบเรียงจาก IFRS  และการจัดทำ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัย

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  TAS 104 (ปรับปรุง 2559)

- ปรับปรุงคำนิยามของมูลค่ายุติธรรมให้สอดคล้องกับ TFRS 13 (ปรับปรุง 2559) 

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  TAS 105 (ปรับปรุง 2559)


 

- ปรับปรุงคำนิยามของมูลค่ายุติธรรมให้สอดคล้องกับ TFRS 13 (ปรับปรุง 2559)
- ปรับปรุงการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
  หรือการร่วมค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื่น และจากเงินลงทุนประเภทอื่นไปเป็นเงิน
  ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  TAS 107 (ปรับปรุง 2559)
 

- ปรับปรุงคำนิยามของมูลค่ายุติธรรมให้สอดคล้องกับ TFRS 13 (ปรับปรุง 2559) 
- ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมให้สอดคล้องกับ IFRS 7

http://www.fap.or.th/template/lib_images/bullet01.gif  แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยฯ

 

แนวปฏิบัตินี้กำหนดเกี่ยวกับ
- ทางเลือกในการกำหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 
- การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก
- การวัดมูลค่าในภายหลัง
- ผลกำไรและขาดทุน
- การจัดประเภทรายการใหม่
- การเปิดเผยข้อมูลและการแสดงรายการ

ตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ปรับปรุงการอ้างอิงปี พ.ศ.) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาอย่างเป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด


หมายเหตุ   ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการพิจารณาหลักการโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี  ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติได้

(ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย  click)

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (Bound Volume 2016 Consolidated without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560

TAS   หมายถึง มาตรฐานการบัญชี                            TFRS   หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

TSIC  หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี              TFRIC  หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ลำดับ

ชื่อย่อ

ชื่อมาตรฐาน

วันที่เผยแพร่ร่าง

วันที่มี
ผลบังคับใช้

ความคืบหน้า

วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ

1

TAS 1

เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

6 ก.ค. 2559

1 ม.ค. 2560

 28 พ.ย. 2559

 

2

TAS 2

เรื่อง สินค้าคงเหลือ

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

3

TAS 7

เรื่อง งบกระแสเงินสด

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

4

TAS 8

เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

5

TAS 10

เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

6

TAS 11

เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

7

TAS 12

เรื่อง ภาษีเงินได้

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

8

TAS 16

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

3 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

9

TAS 17

เรื่อง สัญญาเช่า

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

10

TAS 18

เรื่อง รายได้

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

11

TAS 19

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

6 ก.ค. 2559

1 ม.ค. 2560

  28 พ.ย. 2559

 

12

TAS 20

เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

13

TAS 21

เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

14

TAS 23

เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

15

TAS 24

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

16

TAS 26

เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

17

TAS 27

เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

3 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

18

TAS 28

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

3 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

19

TAS 29

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

20

TAS 33

เรื่อง กำไรต่อหุ้น

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

21

TAS 34

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

6 ก.ค. 2559

1 ม.ค. 2560

 28 พ.ย. 2559

 

22

TAS 36

เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

23

TAS 37

เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 15 พ.ย. 2559

 

24

TAS 38

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

6 ก.ค. 2559

1 ม.ค. 2560

 28 พ.ย. 2559

 

25

TAS 40

เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

26

TAS 41

เรื่อง เกษตรกรรม

3 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

27

TFRS 2

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

28

TFRS 3

เรื่อง การรวมธุรกิจ

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

29

TFRS 4

เรื่อง สัญญาประกันภัย

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

30

TFRS 5

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

6 ก.ค. 2559

1 ม.ค. 2560

28 พ.ย. 2559 

 

31

TFRS 6

เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

32

TFRS 8

เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

33

TFRS 10

เรื่อง งบการเงินรวม

6 ก.ค. 2559

1 ม.ค. 2560

28 พ.ย. 2559 

 

34

TFRS 11

เรื่อง การร่วมการงาน

3 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

35

TFRS 12

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

3 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

36

TFRS 13

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

หมายเหตุ : กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) -- ไม่มีการปรับปรุงในปี 2559 --

 

การตีความ

 

ชื่อย่อ

ชื่อมาตรฐาน

วันที่เผยแพร่ร่าง

วันที่มี
ผลบังคับใช้

ความคืบหน้า

วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ

37

TSIC 10

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

38

TSIC 15

เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

39

TSIC 25

เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

40

TSIC 27

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

41

TSIC 29

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

42

TSIC 31

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

43

TSIC 32

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

44

TFRIC 1

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

45

TFRIC 4

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

46

TFRIC 5

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

47

TFRIC 7

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

48

TFRIC 10

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

49

TFRIC 12

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

50

TFRIC 13

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

51

TFRIC 14

เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

52

TFRIC 15

เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

53

TFRIC 17

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

54

TFRIC 18

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

55

TFRIC 20

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

56

TFRIC 21

เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

13 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

15 พ.ย. 2559

 

 

มาตรฐานการบัญชีไทย

นอกจากนั้นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของไทยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560

ลำดับ

ชื่อย่อ

ชื่อมาตรฐาน

วันที่เผยแพร่ร่าง

วันที่มี
ผลบังคับใช้

ความคืบหน้า

วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ

1

TAS 104

เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

20 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 28 พ.ย. 2559

 

2

TAS 105

เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

20 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

 28 พ.ย. 2559

 

3

TAS 106

เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน

อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง

1 ม.ค. 2560

-

 

 

4

TAS 107

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

20 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2560

28 พ.ย. 2559 

 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน รายได้ และสัญญาเช่า )

            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และรายได้) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (Bound Volume 2015 Consolidated without early application) โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563

ลำดับ

ชื่อย่อ

ชื่อมาตรฐาน

วันที่เผยแพร่ร่าง/รับฟังความคิดเห็น

คาดว่า

มีผลบังคับใช้

ความคืบหน้า

วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ

1

TFRS 7

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

20 ธ.ค. 2559

1 ม.ค. 2562

 

 

2

TFRS 9

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

19 ธ.ค. 2559

1 ม.ค. 2562

 

 

3

TAS 32

เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

9 ธ.ค. 2559

1 ม.ค. 2562

 

 

4

TFRIC 2

เรื่อง หุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือที่คล้ายคลึง

-

1 ม.ค. 2562

 

 

5

TFRIC 16

เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

26 ม.ค. 2560

1 ม.ค. 2562

 

 

6

TFRIC 19

เรื่อง  การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

26 ม.ค. 2560

1 ม.ค. 2562

 

 

7

TFRS 15

เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

9 มิ.ย. 2559

1 ม.ค. 2562

 

 

8

TFRS 16

เรื่อง สัญญาเช่า

-

1 ม.ค. 2563

อยู่ระหว่าง
ยกร่าง

 

 

ตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ปรับปรุงการอ้างอิงปี พ.ศ.) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาอย่างเป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

 
Add