dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
In-House Training

 
การให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training)
      สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP) เปิดให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training) ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
      การให้บริการ In-house Training ในงบประมาณประหยัด คุ้มค่าการลงทุน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมีหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกๆ ความต้องการของท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านการบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านภาษีอากร และด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ร่วมค้นหาความต้องการในการจัดอบรม ทำการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด จัดการงานอบรม และทำการประเมินผลการอบรมเพื่อให้องค์กรนำไปใช้ในการพัฒนาบุคคลากรต่อไป ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพที่เต็มไปด้วยหัวใจในการให้บริการของทีมงาน เพื่อให้องค์กรที่ได้รับการจัดอบรมเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 
ประโยชน์ของการจัด In-House Training
1. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามความต้องการ และสภาพปัญหาที่แท้จริงขององค์กร
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่สังกัดเดียวกัน และหน่วยงานที่สังกัดเข้าใจในองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากร
3 . การฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในช่วงเวลาที่องค์กรต้องการ
4 . ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบุคคลประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับการส่งบุคคลากรไปอบรมภายนอก เนื่องจากลดค่าใช้จ่าย ในเรื่องการประสานงาน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก
5 . ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
  
แบบฟอร์มการขอใช้บริการจัดอบรม (Inhouse)

 

หลักสูตรอบรมสัมมนาภายนอกองค์กร In-House Training
 
หน่วยงานที่จัด ปี 2558
  In-House Training บริษัท ทีที ฟูจิ ซัพพอร์ท จำกัด
  In-House Training บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
  In-House Training สมาคมประกันชีวิตไทย
  In-House Training บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
  In-House Training บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
  In-House Training กลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
  In-House Training ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  In-House Training เครือเบทาโกร
  In-House Training บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)
 
หน่วยงานที่จัด ปี 2557
  In-House Training กลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด
  In-House Training บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ช่อง 3)
  In-House Training บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 
หน่วยงานที่จัด ปี 2556
  In - House Training บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
   In - House Training บริษัท  ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
   In - House Training บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ช่อง 3)
   In - House Training บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
   In - House Training บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
   In - House Training บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
   In - House Training บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
   In - House Training ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
   In - House Training บริษัท ซัมมิท โอโตซีท จำกัด
 
หน่วยงานที่จัด ปี 2555
  In - House Training กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย หัวข้อ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 
  In - House Training บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) 
  In House Training กลุ่มธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
  In House Training ธนาคารออมสิน หัวข้อ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
  In - House Training ธนาคารออมสิน
  In House Training - บริษัทในเครือ ดับเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน)
  การจัด In-House Training การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

 
หลักสูตรอบรมสัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา ความท้าทายของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 32 (3/2558)
หลักสูตรอบรมสัมมนา >> article
สัมมนา ทำความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)